LodyBonano - Rodzinne smakołyki

Nagłówek

Koniec roku szkolengo z Lodami Bonano

Za czerwony pasek na świadectwie rozdajemy lody za złotówkę

Koniec roku szkolnego - to jedna z najbrdziej oczekiwanych przez uczniów chwil w ciągu roku. Co więcej jak sami uczniowie twierdzą jest to drugie najwieksze po Bożym Narodzeniu, ponieważ rozpoczyna dwa miesiące wakacyjnego relaksu po dziesięciomiesięcznym okresie nauki.

W dniu zakończenia roku szkolnego chcemy wynagrodzić całoroczny trud dzieci i młodzieży rozdając lody truskawkowe za symboliczną złotówkę.


 Regulamin promocji

CZERWONY PASEK

§ 1.

Słowniczek pojęć

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady promocji CZERWONY PASEK,

2. Słowniczek określeń użytych w Regulaminie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin promocji CZERWONY PASEK;

b) Organizator i Fundator - Radosław Charubin prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MULTI ICE Radosław Charubin z siedzibą w Zaściankach, ul. Modrzewiowa 11 , 15 – 521 Białystok;

c) Uczestnik promocji – osoba, która przyjdzie do lodziarni w dniu 22 czerwca 2018 r. i okaże swoje świadectwo z czerwonym paskiem z bieżącego roku szkolnego 2018,

d) BONUSY - są to lody w wersji truskawkowej w cenie 1,00 zł, do wyboru z poniższych:

1.Kajtuś 2. Disney 3. Rurka niekapka, 4. W przypadku LodyBonano MIX promocja dotyczy loda o gramaturze 50g wraz z dowolnym dodatkiem z niebieskiego koła.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3. Przedmiotowa promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

§ 3.

Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem promocji może być osoba  ucząca się, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Warunkiem przystąpienia do promocji jest przyjście do lodziarni w dniu 22 czerwca 2018 r. i okazanie swojego świadectwa z czerwonym paskiem z bieżącego roku szkolnego 2018,

3. Przed wzięciem udziału w Promocji każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem,

4. Wzięcie udziału w Promocji polega na przyjściu do lodziarni w dniu 22 czerwca 2018 r. i okazanie swojego świadectwa z czerwonym paskiem z bieżącego roku 2018.

5. Wykluczana z promocji będzie każda osoba, która:

- nie okaże świadectwa z czerwonym paskiem z bieżącego roku 2018,

- stawi się po odbiór bonusu w innym terminie niż dnia 22 czerwca 2018 r.

- przyniesie nie swoje świadectwo,

- otrzyma dwa lub więcej gratisowe lody na podstawie jednego świadectwa,

- przyjdzie kilkakrotnie z jednym świadectwem po odbiór bonusów,

6. Świadectwo z czerwonym paskiem będzie okazywane jedynie do wglądu i nie będą z niego spisywane żadne dane uczestnika promocji. Okazane świadectwo szkolne nie będzie  kopiowane , powielane  etc.

§ 4. Nagrody

1. Bonus w Promocji stanowi w wersji truskawkowej (dalej „Bonus”) :

a. Kajtuś,

b. Disney,

c. Rurka niekapka,

d. w przypadku LodyBonano MIX promocja dotyczy loda o gramaturze 50g wraz z dowolnym dodatkiem z niebieskiego koła.2.Sposób odbioru bonusu: - Uczestnik Promocji przyjdzie do lodziarni w dniu 22 czerwca 2018 r. i okaże swoje świadectwo z czerwonym paskiem z bieżącego roku 2018. Uczestnik konkursu po spełnieniu powyższego otrzyma za 1zł bonus w wersji truskawkowej: Kajtuś lub Disney lub Rurka niekapka a w przypadku LodyBonano MIX  otrzyma loda o gramaturze 50g wraz z dowolnym dodatkiem z niebieskiego koła.

3.Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Bonusu na inny lub na ekwiwalent pieniężny, lub przeniesienie nagrody na inną osobę.

4.Każdy Uczestnik Promocji, który okaże świadectwo z czerwonym paskiem z bieżącego roku 2018 może odebrać tylko jednego loda.

5.Z uczestnictwa w Promocji wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

6.Wydanie Bonusu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Multi Ice Radosław Charubin, Zaścianki, ul. Modrzewiowa 11 , 15 – 521 Białystok;

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszonej reklamacji.

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.lodybonano.pl/czerwonypasek. Uczestnik promocji przystępując do promocji akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, zatwierdzana, administrowana, czy powiązana z www.facebook.com. Uczestnik Promocji przystępując do Promocji akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail, które będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Promocji ewentualnych reklamacji.

3. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Promocji zasad Regulaminu Organizator ma prawo pozbawić taką osobę prawa do Bonusu.